Vés al contingut

1001

Concurs de fotografia tintinaire

CONCURS DE FOTOGRAFIA TINTINAIRE JOAN TRULLS

PREMIATS 1er CONCURS DE FOTOGRAFIA TINTINAIRE “JOAN TRULLS”

1a EDICIÓ: 2019

PRESENTACIÓ

La Junta Directiva de 1001-Associació Catalana de Tintinaires, desitjant retre homenatge a la memòria del gran tintinaire que fou Joan Trulls i Teran, membre que fou de la Junta Directiva i un dels seus socis més antics i eminents, en agraïment a la seva tasca de divulgació tintinaire permanent, i reconeixent, a més a més, la tasca com a fotògraf “oficial” que fou de la nostra Associació en pràcticament tots els esdeveniments duts a terme per la mateixa, i sobretot en record de la gran persona que fou, ha decidit organitzar, amb caràcter anual i indefinit, un certamen fotogràfic que dugui el nom del nostre enyorat company Joan Trulls.

Per aquest motiu, el certamen “CONCURS DE FOTOGRAFIA TINTINAIRE JOAN TRULLS” passarà a regular-se, en aquesta primera edició 2019, mitjançant les següents

B A S E S:

1. PARTICIPANTS

Podran concórrer a aquest certamen fotogràfi c totes les persones que ho desitgin, siguin socis o no de 1001-Associació Catalana de Tintinaires, i siguin professionals o aficionats, sempre i quan els seus treballs s’ajustin a les bases del mateix.

2. TEMÀTICA

S’estableix una única modalitat: fotografia amb tema tintinaire. S’entén per tema tintinaire qualsevol imatge entesa lliurement pel seu autor i que tingui alguna connexió o referència a qualsevol aspecte de Les aventures de Tintín, la seva riquesa temàtica, cultural, històrica, iconogràfi ca, de valors, etc., ja sigui evident o bé amb una connexió intel·lectual, que l’autor haurà de justifi car (vegeu més avall).

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES

-Les imatges hauran de ser necessàriament originals, inèdites, no havent estat presentades i/o premiades en aquest certamen –o en d’altres certàmens- en edicions anteriors.

-Les imatges podran ser en color o en blanc i negre, no admetent-se la manipulació digital de les mateixes. Les fotografi es es presentaran en paper, podent ser revelades mitjançant procés químic o impressió digital d’alta qualitat (uns 300g/m2, com a referència aproximada).

-La mida de les fotografies originals serà de 22×30 cm, corresponent aquesta mida a la imatge fotogràfica, i es presentaran sense cap tipus de muntatge ni de suport, quedant automàticament excloses les que vinguin muntades.

-Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres fotografies. El contingut de les mateixes necessàriament estarà relacionat amb la temàtica del concurs.

-Les fotografies hauran de ser propietat de l’autor que les presenti al certamen.

-En el cas de fotografi es premiades, l’organització podrà demanar l’arxiu RAW.

4. FORMA DE PRESENTACIÓ I ENVIAMENT

Al dors de cada fotografi a es farà constar el pseudònim escollit pel participant, el títol de l’obra i el número de fotografi a (en cas de presentar-ne més d’una).

En full apart, en un sobre tancat identificat amb el pseudònim escolit, es remetran les dades següents:

-Títol de l’obra

-Si s’escau, número de la fotografia

-Nom i cognoms de l’autor

-D.N.I. del participant

-Si s’escau, número de soci de 1001

-Domicili i telèfon de contacte

-L’autor de la fotografi a autoritza l’exhibició i publicació de les mateixes en l’exposició i edicions que puguin fer-se, i en tot cas, en la revista “Jo encara diria més”, que semestralment publica 1001-Associació Catalana de Tintinaires.

-Correu electrònic del participant

-Si l’autor ho considera oportú: una breu explicació/justificació de la temàtica tintinaire, especialment quan la fotografi a per si sola, a primera vista, no contingui un element evident de connexió amb l’univers tintinaire. A criteri del participant, el títol pot complir aquesta funció.

A l’exterior del sobre s’indicarà de forma visible que es tracta del Concurs de Fotografi a Tintinaire Joan Trulls.

5. LLOC D’ENTREGA I DATA DE PRESENTACIÓ

Les fotografies podran ser presentades presencialment o bé ser enviades per correu.

a) Les fotografi es podran ser presentades presencialment a l’Entitat LA LIRA (SCE LA LIRA), situada al carrer de Coroleu, 15, de Sant Andreu de Palomar (08030-Barcelona) (preguntar per Administració, al primer pis). Quan s’opti per presentar-les presencialment, seria convenient adreçar un correu a l’adreça electrònica info@1001.cat per a un millor control de la recepció dels originals.

b) En cas de ser enviades per correu, s’indicaran al sobre les dades següents:

1001-Associació Catalana de Tintinaires

Carrer de Coroleu, 15

(SCE LA LIRA) – Sant Andreu de Palomar

08030-Barcelona

La data límit de presentació serà el dia 20 de gener de 2019.

Per a aquelles fotografies presentades per correu, es considerarà com a data de presentació la mostrada al mata-segells.

6. JURAT

El Jurat serà designat per 1001-Associació Catalana de Tintinaires, a través de la seva Junta Directiva, llevat dels familiars d’en Joan Trulls. Estarà composat per un mínim de cinc persones i un màxim de vuit, i la seva composició serà: un o dos familiars de Joan Trulls (segons el bon criteri de la família); dos o tres membres de la Junta Directiva de 1001-Associació Catalana de Tintinaires (a decidir per la pròpia Junta), i la resta entre persones competents en l’art fotogràfic i/o disciplines artístiques de caire audiovisual. Per a decidir quants membres formaran part de cada categoria (familiars, membres de la Junta Directiva de 1001 i persones competents en art), es tindrà en compte el número de membres que integraran el Jurat, i la seva concreta determinació la farà la Junta Directiva de 1001 entre els mesos d’octubre i novembre de 2018.

El Jurat es reserva el dret de la interpretació de les bases del present concurs, i de resolució dels casos no contemplats, d’acord amb el seu millor criteri.

El veredicte del jurat es farà públic durant la primera quinzena del mes de febrer de 2019. La decisió del jurat serà inapel·lable. Es donarà publicitat del veredicte mitjançant comunicació escrita o telefònica al participant premiat. El Jurat es reserva el dret de declarar desert el premi que s’estableix a l’apartat següent, si els treballs presentats no reunissin, al seu criteri, els mèrits sufi cients.

7. PREMI

S’estableix un únic premi: diploma acreditatiu i placa, i un obsequi tintinaire, sota el patrocini de CAN TONET GALERIE– EL RACÓ TINTINAIRE.

De manera excepcional, i sempre que el Jurat així ho consideri, es podran concedir un o més accèssits, sempre que en la deliberació es justifi qui tal extrem de forma raonada, i segons criteri majoritari dels membres del Jurat, ateses les característiques i nivell artístic de les altres fotos que no obtenen el premi guanyador.

El lliurament del premi es durà a terme a l’Assemblea General de 1001-Associació Catalana de Tintinaires que se celebri el 2019, i serà lliurat per la vídua de Joan Trulls, Sra. Rosa Maria Fortuny, o en el seu defecte, la persona que la dita senyora designi al seu bon criteri.

L’obra premiada passarà a ser propietat de 1001-Associació Catalana de Tintinaires, que es reserva tots els drets de la mateixa i podrà utilitzar-la posteriorment amb fi nalitats culturals, artístiques i de difusió en qualsevol mitjà de divulgació tintinaire, citant sempre el nom de l’autor, atenent-se, en tot cas, al que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’autor premiat es compromet a recollir el premi en l’acte de lliurament en la dita Assemblea General de 1001-Associació Catalana de Tintinaires de 2019, la data de la qual li serà comunicada oportunament.

En cas excepcional i justifi cat de no poder assistir a l’acte, el premiat podrà nomenar una persona en lloc seu per a recollir el premi.

8. OBSERVACIONS

No seran admeses les fotografies enviades enrotllades o en un tub.

La devolució de les fotografies no premiades es farà a partir dels quinze dies següents a la data de l’entrega del premi, essent el termini d’entrega màxim tres mesos a comptar des de la data de l’entrega del premi. Aquelles que no siguin enretirades en el termini previst passaran a formar part del fons documental de 1001-Associació Catalana de Tintinaires.

Per a la devolució de les obres rebudes per correu, caldrà adjuntar un sobre o un embalatge franquejat amb data oberta. En cap cas l’organització no assumirà les despeses d’enviament de l’enviament de la devolució de les fotografies.

L’organització tindrà una cura especial i estricta en la manipulació de les fotografi es rebudes, però declina tota responsabilitat per pèrdua, trencament, robatoris o danys soferts amb motiu del seu enviament, durant el Concurs, a la seva Exposició o en la devolució de les mateixes.

Totes les fotografies presentades hauran d’estar lliures de drets a tercers.

Totes aquelles fotografi es que no compleixin alguns dels requisits establerts en les presents Bases quedaran desqualificades.

La mera participació en aquest Concurs implica la total acceptació de les Bases Reguladores del mateix.

9. CONTACTE

Per a qualsevol qüestió que pugui sorgir, es fa contar que l’organització del Concurs recau en 1001-Associació Catalana de Tintinaires, essent les dades de contacte les següents:

-Postalment:                                                                                                                           1001-Associació Catalana de Tintinaires                                                                 Carrer de Coroleu, 15                                                                                                         (SCE LA LIRA) – Sant Andreu de Palomar                                                                08030-Barcelona

-Per correu electrònic:                                                                                               info@1001.cat (fóra bo indicar com a assumpte l’expressió “Concurs fotogràfic Joan Trulls” o similar).

Patrocina el 1er Premi:

 

 

 

 

Col·labora: